Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

14 април 2010

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции – БУЛ НОЗО” на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква

общо събрание на сдружението,

което ще се проведе на 29.04.2010 г. от 13.30 часа
в гр. София, бул. Янко Сакъзов №26, НЦЗПБ,
в залата на Учебния център по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции,

при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението през 2008 и 2009 г.;
2. Годишен финансов отчет за 2008 г.;
3. Годишен финансов отчет за 2009 г.;
4. Организационни въпроси. Разни.

Материалите са на разположение в седалището на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден от 14.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС

Доц. д-р Н. Гачева

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.