Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

15:31:09 29 април 2010


ОТЧЕТ


за дейността на БулНозо през 2009 г.

            В отчета е разгледана дейността на Асоциацията през 2009 г. и предложенията за новите задачи на сдружението през 2010 г.

I. Развитие и състояние на сдружението.

            БулНозо е регистрирана е като сдружение с нестопанска цел на 16/04/03 г. в София. Настоящият статус на Асоциацията се характеризира с възходяща тенденция на членския състав както следва:

  • 2003 г. -  13 индивидуални членове – основатели на Асоциацията
  • 2004 г. -  91 индивидуални членове и 7 болници
  • 2005 г. - 100 индивидуални и 10 колективни членове
  • 2006 г. - 194 индивидуални и 16 колективни членове
  • 2007 г. – 302 индивидуални и 16 колективни членове
  • 2008 г. -  337 индивидуални и 16 колективни членове
  • 2009 г -  376 индивидуални и 25 колективни членове

            През 2009 г. за непрекъснатото нарастване на членския състав допринесоха проведените 3 регионални семинари с обучителна цел, по време на които бяха приети нови 39 индивидуални членове и още 3 МБАЛ като колективни членове – МБАЛ В. Търново, МБАЛ Ловеч и МБАЛ Бургас.  Присъединяването на колективите на 6 болници от област София (Ботевград, ЕлинПелин, Етрополе, Самоков, Своге и Пирдоп) дължим на усилията на Фани Цветкова, която прие присърце задачите си като нов член на УС и успя да убеди ръководствата на тези болници да ни подкрепят. Този пример може да ни послужи като стимул да насочим конкретни усилия за присъединяване на оставащите все още настрани много от големите областни МБАЛ в страната и специализираните болници в София.

II. Организационна дейност

            Организационната дейност включва провеждане на периодични съвещания на Управителния съвет (УС) на Асоциацията. През 2009 г. с Протоколи № 1-5 са отчетени съвещания, на които е взето решение за приемане на нови членове, както и за подготовката на регионалните семинари, проведени на база на МБАЛ Кърджали, В. Търново и Бургас . В организационната дейност включваме и периодичното изпращане на писма МБАЛ/УМБАЛ/СБАЛ в страната, с цел да се разясни дейността на БулНозо и предимствата, които Асоциацията осигурява за своите членове. С писмата е изпращан и поредният брой на Бюлетина на БулНозо, в който винаги се съдържат: страница с условията за членство, както и образци на заявленията за приемане на индивидуални и колективни членове.                

III. Основни дейности на Асоциацията

            Дейността на БулНозо по същество е подчинена на нейните    информационно-обучителни цели и през 2009 г.е насочена в 2 основни направления:

1. Организиране и провеждане на регионални семинари. С цел да отговори на нарастващите потребности от актуална информация  на по-широк кръг от лекари и сестри, работещи в различни клинични звена на лечебните заведения в страната, през 2009 г. БулНозо организира регионални семинари с информационно-обучителни цели, на тема: Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокомиални инфекции (ВБИ), като подготовка за предстоящия Конгрес на БулНозо през октомври 2010 г. Семинарите се организираха съвместно с Националния център по надзор на нозокомиалните инфекции на НЦЗПБ и със съдействието на Министерство на здравеопазването, в изпълнение на инициативата на СЗО  -  „Глобален алианс за защита на пациента”, в която България е официален участник. Идеята е семинарите да осигурят обучение на място за няколко болници от съседни области. За участниците в семинара БулНозо се осигуряваха максимален брой кредитни точки по системата на БЛС и БАПЗГ за СДО за продължителна квалификация. Благодарение на усилията на членовете на УС и колективът от преподаватели от София и Пловдив, с активната подкрепа от стана на ръководствата на болниците-домакини първите три семинара се проведоха с голям успех в МБАЛ „Ат. Дафовски” - гр. Кърджали, МОБАЛ «Д-р Ст. Черкезов» - В. Търново и МБАЛ – Бургас с общо 370 участници, лекари и мед. сестри от отделения с повишен риск от нозокомиални инфекции и специфични изисквания по отношение на болничната хигиена от региона на градовете Кърджали, Хасково, В. Търново, Габрово, Ловеч и Бургас.

2. Издаване на бюлетина на БулНозо “Нозокомиални инфекции”, който е печатен орган на Асоциацията – през 2009 г. са събрани материали, отредактирани и отпечатани са 2-ри бр. на том 4 и 1-2 бр. на том 5, като стремежът е да се разширяват текстовете, преведени на английски, с цел да се осигури международен престиж на списанието, което е единственото специализирано издание в тази област у нас.
       
Предложения на УС за насоки на бъдещата дейност:

  • Организиране на 1-ви Конгрес на БулНозо през 2010 г.;
  • Обновяване на Интернет-страницата;
  • Разширяване на издателската дейност.

29. 04. 2010 г.                                             Председател на УС на БулНозо:
Гр. София                                                                 доц. д-р Нина Гачева

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.