Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Етични принципи

Възприетите при издаване на списанието „Нозокомиални инфекции” етични принципи се основават на международните консенсуси и указания (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors). В съответствие с това, от всички участници в процеса на издаването се очаква да спазват посочените там етични стандарти.

Основни изисквания

За основните изисквания по отношение на етичните принципи при публикуване на една статия в научно списание авторите трябва да ползват информацията, съдържаща се в ръководството: Ethical guidelines for journal publication на адрес www.elsevier.com/publishingethics или www.elsevier.com/ethicalguidelines. Съобщенията за резултати от експериментални проучвания, включващи хора или животни, задължително съдържат писмено потвърждение, че са спазени изискванията на съответните официални документи в тази област: The Code of Ethics of the World Medical Association (Declaration of Helsinki) www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html и/или EU Directive 2010/63/EU
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm.

Информирано съгласие

Съобщенията за биомедицински проучвания, включващи изследователски процедури на хора, трябва да съдържат писмено потвърждение, че е получено „информирано съгласие” от включените в проучването, след като им е дадена информация за естеството на процедурата и възможните последствия.

Конфликт на интереси

В края на текста, в раздел с подзаглавие „Декларация за конфликт на интереси”, всеки автор съобщава за взаимоотношения (ако такива съществуват) с други лица или организации, от финансов или личен характер, наличието на които би могло да повлияе за неправилното отразяване/изкривяване на резултатите от проучването или тяхната интерпретация. Примери за наличие на такива взаимоотношения са: назначаване на работа, консултантски услуги, хонорари, платени експертни препоръки, снабдяване с материали (повече информация на http://www.elsevier.com/conflictsofinterest)

Финансиране и спонсорство

Посочват се всички източници на финансиране в раздела „Благодарности”, в края на текста, като се съобщава и ролята на спонсора на проучването.
В случаите, в които статията се отнася до проучване, чието изпълнение е подкрепено с грант или отпуснати материали от някакъв източник, включително фирма-производител или търговско представителство, този факт се посочва задължително.

Последна редакция, февруари 2012 г.

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.