Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Указания за авторите

Предложенията за публикуване се изпращат на адреса на главния редактор  (e-mail: nina.gacheva@gmail.com ) и трябва да съдържат:

- Съпроводително писмо, с което се потвърждава, че авторите са запознати и одобряват съдържанието на публикацията. Всеки автор поема отговорността за представените факти, изказани становища или мнения чрез подписа си в съпроводителното писмо (сканираното копие се изпраща като прикачен файл).

- Kопиe на съобщението (като прикачен файл), набранo на компютър (WORD for WINDOWS) с шрифт Times New Roman, разредка 2 и странични полета не по-малки от 25 мм.

При оформяне на оригиналните статии и обзори се спазва следното подреждане на съдържанието, като всеки раздел е на нова страница:

Заглавна страница*: Заглавие на статията (до 10 думи), имена на авторите без звания и титли, месторабота и адрес за кореспонденция или e-mail на първия автор. Отбележете за кой раздел е предназначено съобщението. За изнесените на научни срещи съобщения се посочва име, място и дата на срещата.

Резюме (на английски език, до 250 думи): достатъчно информативно, представя накратко целта на изследването, методиките, основните получени резултати и изводите.

Ключови думи: избират се 3 до 5 ключови думи.


*Заглавието на статията, имената на авторите, институцията, за която работят авторите, резюмето и ключовите думи трябва да бъдат представени и в превод на английски език.

Текст: обикновено се разделя на части с подзаглавия, напр. увод, методи, резултати и обсъждане. Допуска се при кратки съобщения текст без раздели, но с резюме.

Таблици: с подходящо заглавие; не бива да повтарят текста; номерират се с арабски цифри (напр. табл. 3) по реда на появата в текста и се предоставят на отделна страница. Използвайте знак „–“ за означаване на липсващи данни (наблюдения или измервания).

Фигури: на отделен jpg файл, представени в завършен вид за отпечатване, в същия размер или по-голям от този, в който се отпечатва в списанието. Всички илюстрации се номерират с арабски цифри, напр. фигура 1, 2, 3 според реда, в който се появяват.

Благодарности: след края на текста, преди книгописа, се отбелязва оказана техническа помощ, съдействие или получена финансова подкрепа на проучването.

Книгопис: включват се всички цитирани в текста източници, първо заглавията на кирилица, следвани от тези на латиница; заглавията се номерират по азбучен ред с арабски числа в скоби, напр. „както отбелязват Иванов и съавт. [1]“ или „установено е, че... [2]“.За  едно заглавие се цитират до шест автори, а при по-голям брой се изписват първите три автори, като се добавя „и др.“ Авторите на статиите са отговорни за точността на книгописа, за образец вижте "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" (Ann Intern Med 1997;126:36-47);

Бактериална номенклатура: микроорганизмите се означават с техните научни имена, родово и видово, като при първата употреба името се изписва изцяло на латински език в курсив. При повторно цитиране родът се означава с неговата първа буква, напр. „S. aureus“, а не „Staph. aureus“.

Числа, мерителни единици: числата от едно до девет се изписват с думи, освен ако не са използвани за означаване на мерителни единици (напр. 5 мл.). Числата, по-големи от 9, се изписват само ако са в началото на изречението или по преценка на авторите. Числата > 10 000 се изписват с разделение, а не със запетая. Дробните числа се изписват със запетая – напр. „4,5“. Датите се изписват с цифри – 14.04.1949 г. Мерните единици са в системата SI.

Съкращения: съкращения в текста са нежелателни, но ако даден термин се появява многократно, първоначално се изписва изцяло, а в скоби се показва съкращението: напр. нозокомиални инфекции (НИ).

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.