Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Предназначение

Magazine cover

Бюлетинът на асоциацията се явява едно от основните средства за постигане на информационно-обучителните цели, които си поставя БАПКНИ „БулНозо”. Изданието „Нозокомиални инфекции“ е научно списание, което предоставя рецензирана от експерти информация* в областта на превенцията и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване и включва два броя годишно.
ISSN 1312-4765

Публикуват се съобщения в следните раздели:

Оригинални статии (до 3000 думи) – разработки, включващи всички аспекти на проблема „нозокомиални инфекции (НИ)/ВБИ“. Особено желателно е представянето на резултати от собствени проучвания върху надзора и приложението на различни подходи за превенция на НИ в здравната практика, анализи на възникнали епидемични взривове и оценка на ефекта от приложени мерки за ограничаване или профилактика на НИ/ ВБИ;

Обзори (до 5000 думи) – на теми, които представляват интерес за по-голямата част от читателите поради своя обобщаващ, методологичен или иновационен характер. Изисква се пълно обхващане на проблема, отразено и в литературната справка;

Страница на специалиста по контрол на нозокомиалните инфекции (до 1500 думи) – включва представяне на собствен опит, впечатления или мнения по отношение на новата специалност от страна на лекари, медицински сестри и санитарни инспектори с определен интерес или приноси в тази област;

Среща с експерта (до 5000 думи) – лекционен материал по основна тема, свързана с превенцията и контрола на нозокомиалните инфекции, най-често авторът е експерт с международно признание, поканен като лектор на поредния национален форум на БулНозо; включва и кратко представяне на биографични данни за експерта;

Форум”БулНозо” (до 1500 думи) – представяне на болнични колективи, които се присъединяват към БулНозо като колективни членове, както и други организационни материали.

Продължителна квалификация (до 3000 думи) и Практически съвет (до 1500 думи) – публикуват се статии с практическа насоченост, с цел запознаване на българските специалисти с международен опит, стандарти и указания;

Полезна информация – съобщения за предстоящи научни срещи, нови книги и списания, адреси на интернет страници.


*Научните съобщения в раздели „Обзори“ и „Оригинални статии“ се приемат след положителна рецензия и обсъждане от редколегията на списанието

Всеки автор поема отговорността за предоставените факти, изказани становища или мнения.

Публикуването на рекламни материали не означава непременно съгласие с производителя или препоръчване на съответния продукт или подход. БулНозо и издателството не са отговорни за увреждания или загуби в резултат от използването на публикуваната информация.

Отпечатаните материали могат да се използват без специално разрешение, при спазване на изискването за точно цитиране на източника          

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.