Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.